Historia wychowania przedszkolnego w Sieniawie

Historia wychowania przedszkolnego w Sieniawie, jako zorganizowanej opieki nad dziećmi sięga końca lat czterdziestych.

Dnia 1 września 1946 roku z inicjatywy Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Zarząd Główny w Krakowie powstało w Sieniawie Przedszkole. Początkowo Przedszkole zajmowało dwie sale w resztówce po budynku dworskim, w którym mieściła się też Szkoła Rolnicza. Na skutek rozszerzenia się Szkoły Rolniczej, Przedszkole musiało starać się o własny lokal. Zajęli ię tym: Ob. Władysław Matejczyk – sołtys, Ob. Antoni Pietrzak, Ob.Franciszek Pietrzak i Ob. Paweł Worwa. W 1947 roku Przedszkole uzyskało zezwolenie od Komitetu Parafialnego na wydzierżawienie obecnie zajmowanego budynku, który jest własnością Gromady Sieniawa. Kierownictwo administracyjne i wychowawcze powierzono Ob. Rozalii Mleczko…” – fragment tekstu zaczerpnięty z Kroniki Przedszkola w Sieniawie.

Do przedszkola uczęszczały przede wszystkim dzieci z dolnej części Sieniawy. Była to jedna grupa dzieci licząca najczęściej 40 wychowanków. Pod koniec roku
szk. 1947/1948 zostaje zatrudniona kucharka Ob. Aniela S. W późniejszym czasie Przedszkole zatrudniało pomoc do dzieci – p. Wiktorię A. oraz kucharkę –
p. Annę K.. Wspólnie zajmowały się wszystkimi sprawami, związanymi
z funkcjonowaniem placówki. Początkowo Przedszkole opiekowało się dziećmi pięć godzin dziennie, później siedem, by ostatecznie zwiększyć do dziewięciu godzin dziennie. W roku 1969 funkcję dyrektora objęła p. Maria Węglarczyk. W tym miejscu Przedszkole istniało do roku 1980. W tym czasie pracują tam jeszcze następujące osoby: p. Zofia P., p. Maria J., a w zastępstwie p. Anna P.,
p. Jadwiga Ż., p. Helena G. Od 1979 roku zatrudniono nauczycielkę – p. Helenę A.

Od września 1980 roku Przedszkole zmienia swoją siedzibę i przenosi się do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie mieści się do chwili obecnej. Początki funkcjonowania w nowym miejscu były bardzo trudne ze względu na ubogie wyposażenie, brak funduszy na remont, zakup zabawek, czy materiałów. Przedszkole nadal funkcjonowało przez dziewięć godzin dziennie, ale ze względu na zwiększone opłaty liczba dzieci maleje do połowy. W roku 1987 dyrektorem przedszkola zostaje p. Helena Antolak. Do roku 1992 roku Przedszkole jest jednooddziałowe i są to dzieci w wieku od trzech do pięciu lat. Od marca 1992 przedszkole przejęło oddział zerowy ze Szkoły Podstawowej i przeorganizowało się w Przedszkole dwuoddziałowe. Były to grupy mieszane, liczące po
ok. 25 dzieci.

Przejęcie przez Samorządy Gminne placówek oświatowych to czas zwiększonych funduszy. Przedszkole zostaje wyremontowane, odnowione, istnieje możliwość zakupu mebli, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu.

W roku 2001 dyrektorem przedszkola zostaje p. Barbara Antolak. Od 1 września 2004 roku dzieci sześcioletnie zgodnie z Rozporządzeniem zostają objęte rocznym, obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Od tej chwili zmienia się struktura grup: grupa dzieci sześcioletnich i grupa 3,4,5 – latków. W ciągu ponad trzydziestu lat istnienia przedszkola w tym miejscu pracowali następujący nauczyciele: p. Maria Ś., p. Anna P., p. Bożena S., p. Zdzisława Cz., p. Antonina K., p. Helena A., p. Jolanta T., s. Bernadeta G. Pracownicy obsługi to: p. Maria J., p. Zofia P., p. Zofia J., p. Julia K., p. Justyna Sz., p. Honorata P., p. Elżbieta Ch. oraz palacze: p. Stanisław M., p. Kazimierz M., p.Tomasz A.,
p. Krzysztof Sz., p. Andrzej L., p. Joanna K., p. Marzena Ch.

Obecnie pracujący nauczyciele to: dyrektor mgr Barbara Antolak, mgr Halina C., mgr Bożena J., nauczyciel katecheta ks. Józef Z. Pracownicy obsługi to:
p.Monika K.

Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która dba
o rozwój dzieci we współpracy z rodzicami. W swojej pracy realizujemy podstawę programową opierając się na aktywnych metodach pracy, realizujemy programy własne nauczycieli. Dzieci biorą udział w wielu konkursach, występach, wycieczkach, uroczystościach wewnętrznych i zewnętrznych. Często podczas uroczystości gościmy przedstawicieli Organu Nadzorującego, Organu Prowadzącego oraz władz lokalnych. Dbamy o kontakt dzieci z kulturą poprzez spotkania z poetami, pisarzami, wyjazdy do teatrzyku, kina. Oferujemy zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań, dzięki którym dzieci mają możliwość poszerzania swoich umiejętności, zainteresowań
i wiedzy. Braliśmy udział w programach zewnętrznych/np. „Wsparcie na starcie” i „Przyjaciele Zippiego”/, w „Małopolskim Roku Przedszkolaka”, „Mam 6 lat”, „Sześciolatek w szkole”, konkursach organizowanych przez zaprzyjaźnione przedszkola z terenu gminy i spoza oraz inne instytucje, współpracujemy ze środowiskiem w szczególności ze Szkołą Podstawową, Biblioteką Publiczną, Ośrodkiem Zdrowia, Ochotniczą Strażą Pożarną. W obecnym roku szkolnym 2012/2013 realizujemy innowację pedagogiczną pt. „Mali przyjaciele przyrody”, która będzie kontynuowana w roku nastepnym.

Nasze Przedszkole posiada nowe wyposażenie/stoliki, krzesła, meble/, sprzęt audiowizualny/odtwarzacz VHS i DVD, telewizor, komputer, kserokopiarkę, laptop/.

Dbamy o bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne i zabawki edukacyjne oraz te do swobodnej zabawy dzieciom.

Staramy się współpracować z Rodziną dziecka poprzez spotkania, organizowanie zajęć otwartych, indywidualny kontakt z nauczycielami, organizowanie spotkań ze specjalistami, aktualizację kącika informacyjno – tematycznego dla rodziców.

Dbamy o dobre przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązków szkolnych i pragniemy by dzieci i rodzice mieli jak najlepsze wspomnienia z pobytu w naszym przedszkolu.

Obecnie w przedszkolu funkcjonują dwa oddziały: grupa dzieci 5 – letnich, spełniających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz grupa dzieci 3,4 – letnich.